Wat is de Topsector Logistiek?

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.

Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin bedrijven, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken (gouden driehoek/triple helix). Zij werken samen om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren internationaal goed te positioneren.

Dat doen we door te investeren in de negen sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de topsectoren. Instrumenten die we inzetten zijn onder meer: investeringen, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen.

Achtergrond en doelstelling

In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. Meer over de negen topsectoren in Nederland is te hier te lezen, of hier de brochure.

Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven die producten vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supplychainfuncties binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd:

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Actieagenda

De acties, die invulling geven aan deze ambitie zijn:

 1. Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
 2. Synchromodaal Transport
 3. Trade Compliance en Border Management
 4. Stadslogistiek
 5. Cross Chain Control Centers
 6. Service Logistiek
 7. Buitenlandpromotie
 8. Vereenvoudiging wet- en regelgeving
 9. Human Capital Agenda (HCA)
 10. Supply Chain Finance
 11. Goederenvervoercorridors
 12. Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda

De ‘Uitvoeringsagenda Topsector Logistiek’ geeft invulling aan de acties.

 1. Extra omzet van nieuwe ketenregie activiteiten – in 2020 dragen Ketenregie activiteiten € 17,3 miljard bij aan het BBP;
 2. Aantal vrachtkilometers dat van de weg wordt gehaald – in het jaar 2020 wordt jaarlijks minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg gehaald;
 3. CO2 besparing – in het jaar 2020 wordt 73.700 ton CO2 bespaard of voorkomen;
 4. Aantal bedrijven dat zich met logistieke of ketenregie activiteiten vestigt in Nederland, dan wel logistieke activiteiten in Nederland laat uitvoeren of aansturen – in 2020 zijn 100 bedrijven en activiteiten naar Nederland gehaald (een stijging van 50% ten opzichte van 2010);
 5. Uitstroom van gekwalificeerde professionals in de arbeidsmarkt met een logistiek opleiding en grondige kennis over de innovatiethema’s – in 2020 is de instroom op HBO/WO niveau gestegen met 50% van 1400 personen (2010) naar 2100 (2020).
 6. Eerste positie in Europa op World Logistics Performance index (2020).