Topsector logistiek

Kernnetwerk

Voor een goede afwikkeling van vervoersstromen is het belangrijk dat er een volwaardig en goed functionerend kernnetwerk bestaat. Het kernnetwerk is een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale overslagpunten. Het gaat hierbij om twee lagen: een netwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid en een netwerk dat van belang is voor de nationale bereikbaarheid.

Het kernnetwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid is reeds door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenspraak met het Topteam / Strategisch Platform Logistiek vastgesteld en is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Uit dit netwerk is de beslissing voortgekomen voor het brede Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)-onderzoeken van twee multi-modale goederencorridors: de A15 – Betuweroute – Waal corridor vanuit Rotterdam (“corridor Oost“) en de goederencorridor Rotterdam – Brabant – Limburg – Duitsland (“corridor Zuid”).

Het doel van de corridorstudies is het in beeld brengen van de kansen en belemmeringen met betrekking tot het optimaliseren van de logistieke keten in de multimodale goederencorridors, opdat de bereikbaarheid en de concurrentiekracht van Nederland wordt versterkt, hoe deze kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen en welke samenwerkingsvormen tussen betrokken partijen daarvoor nodig zijn.
Hierbij speelt het stimuleren van:

  • Optimaal en flexibel gebruik van bestaand infrastructuurnetwerk en vervoersmodaliteiten (weg, spoor, water en buisleiding);
  • Efficiëntieverbetering logistieke sector en achterlandnetwerk;
  • Benutting van economische ontwikkelingskansen.

Nieuws over het Kernnetwerk is hier te vinden.

© Topsector Logistiek