Topsector logistiek

Ambitie

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd:

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Actieagenda

De acties, die invulling geven aan deze ambitie zijn:

 1. Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
 2. Synchromodaal Transport
 3. Trade Compliance en Border Management
 4. Stadslogistiek
 5. Cross Chain Control Centers 
 6. Service Logistiek
 7. Buitenlandpromotie
 8. Vereenvoudiging wet- en regelgeving
 9. Human Capital Agenda (HCA)
 10. Supply Chain Finance
 11. Kernnetwerk


De Uitvoeringsagenda geeft invulling aan de acties.

Op programmaniveau wordt gestuurd op een maximale bijdrage van projecten en activiteiten aan de volgende KPI’s, gebaseerd op de Streefwaarden, zoals door het Topteam Logistiek vastgelegd in de Partituur naar de Top:

 1. Extra omzet van nieuwe ketenregie activiteiten – in 2020 dragen Ketenregie activiteiten € 17,3 miljard bij aan het BBP;
 2. Aantal vrachtkilometers dat van de weg wordt gehaald – in het jaar 2020 wordt jaarlijks minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg gehaald;
 3. CO2 besparing – in het jaar 2020 wordt 68.700 ton CO2 bespaard of voorkomen;
 4. Aantal bedrijven dat zich met logistieke of ketenregie activiteiten vestigt in Nederland, dan wel logistieke activiteiten in Nederland laat uitvoeren of aansturen – in 2020 zijn 100 bedrijven en activiteiten naar Nederland gehaald (een stijging van 50% ten opzichte van 2010);
 5. Uitstroom van gekwalificeerde professionals in de arbeidsmarkt met een logistiek opleiding en grondige kennis over de innovatiethema’s – in 2020 is de instroom op HBO/WO niveau gestegen met 50% van 1400 personen (2010) naar 2100 (2020).
 6. Eerste positie in Europa op World Logistics Performance index (2020).

© Topsector Logistiek