Topsector logistiek

Acties

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd:

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

De acties, die invulling geven aan deze ambitie zijn:


Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
Het NLIP betreft de ontwikkeling van een state-of-the-art doorgeefluik van informatie. Doel is dat partijen door gebruik te maken van het NLIP nog maar één keer informatie hoeven aan te leveren. Die informatie zal vervolgens worden gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom, terwijl de eigenaar van de informatie bepaalt met wie en onder welke voorwaarden de informatie wordt gedeeld en daarmee zelf altijd controle houdt. Het streven is om gegevens maximaal beschikbaar te hebben voor relevante partijen. De voorspelbaarheid in het complexe logistieke proces zal met de realisatie van het NLIP aanzienlijk worden vergroot. Bovendien wordt de sector efficiënter en concurrerender.


synchroSynchromodaal Transport
Synchromodaal transport houdt in dat de keuze voor een transportmodaliteit (weg, spoor, water) niet van tevoren vast ligt, maar flexibel wordt afgestemd op de omstandigheden van het moment en op de voorkeuren van de verlader. Hierdoor kunnen we de goederenstromen optimaal bundelen en de beschikbare capaciteit beter benutten. Dat leidt tot duurzamer en vaak ook goedkoper transport.

 


trade compliance and border management
Trade Compliance & Border Management

Nederland als dé Gateway to Europe. Dat kunnen we alleen realiseren als de logistieke regeldruk vermindert. De Topsector Logistiek wil de samenwerking tussen de inspectiediensten en het bedrijfsleven verbeteren door vernieuwende, meer effectieve toezichtsconcepten te ontwikkelen en door procedures te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

 


stadslogistiek

Stadslogistiek
De actielijn stadslogistiek richt zich op het versnellen van de ontwikkelingen richting Zero Emission Stadslogistiek, zoals uitgewerkt in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES).

 

 

chross chain control centersCross Chain Control Centers
In een Cross Chain Control Centers (4C) worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Het doel van een 4C is het creëren van schaalvoordelen door gegevens tussen verschillende logistieke ketens uit te wisselen. Hierdoor kunnen goederen worden gebundeld, voorraden worden gedeeld en verlaagd en uiteindelijk kan zelfs productie gedeeld worden door verschillende verladers.

 


service logistiekService Logistiek

Service Logistiek richt zich op het koppelen van informatiestromen aan goederenstromen, in de latere fase van de levenscyclus van goederen: vanaf de ‘after-sales service’ van een product tot aan het einde van de levenscyclus. Bij Service Logistiek gaat het om de regie van alle logistieke activiteiten die nodig zijn om apparaten, machines en systemen gedurende hun hele levenscyclus – tot en met hergebruik – optimaal te laten functioneren.

 


buitenlandpromotieBuitenlandpromotie

Buitenlandse promotie richt zich op acquisitie van logistieke activiteiten en bedrijven naar Nederland, door het promoten van Nederland als toegangspoort naar de Europese afzetmarkt. Daarnaast richt Buitenlandpromotie zich op export van logistieke kennis naar het buitenland.

 

 

vereenvoudiging wet- en regelgevingVereenvoudigen Wet- en Regelgeving
Sommige van de huidige wetten en regels belemmeren de beoogde innovaties in de logistiek en schaden het Nederlandse investeringsklimaat. De Topsector Logistiek wil daarom de complexe juridische wet- en regelgeving in de logistieke sector vereenvoudigen en afstemmen. Dit gebeurt via de Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR-L).

 


human capital agendaHuman Capital Agenda

Om te waarborgen dat we in de toekomst over genoeg logistieke professionals kunnen beschikken is een Human Capital Agenda (HCA) opgesteld. Doel van de HCA is het bevorderen van de instroom van leerlingen in logistieke opleidingen, een optimale wisselwerking tussen onderwijs en werkveld en het behouden van werknemers voor de logistiek door sociale innovatie van de sector.

 

supply chain financeSupply Chain Finance
De actie Supply Chain Finance is inmiddels goed ingebed in bestaande structuren. De Topsector Logistiek monitort de vorderingen rond Supply Chain Finance en rond in 2016 en 2017 haar lopende projecten af. Het doel van Supply Chain Finance is het optimaliseren van de financiële prosessen tussen bedrijven en het integreren van de financiële prosessen met klanten, leveranciers en financiële dienstverleners. Door deze optimalisatie komt er minder kapitaal vast te zitten in de keten (onbetaalde facturen) en is er meer geld beschikbaar voor nieuwe investeringen.

 

kernnetwerkKernnetwerk
Een basisvoorwaarde voor een goede afwikkeling van vervoersstromen is het bestaan van een netwerk van goede verbindingen over weg, spoor en water: het kernnetwerk. De Topsector Logistiek denkt mee en adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de ontwikkeling van een volwaardig, goed functionerend kernnetwerk. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de internationale als de nationale bereikbaarheid.

© Topsector Logistiek