Topsector logistiek

Deelnemen?

Deelnemen?

Wilt u bijdragen aan de toppositie van Logistiek? Doe dan mee in het programma. Projecten binnen de focus van het programma, die bijdragen aan de afgesproken KPI’s en streefwaarden en die voldoen aan de beoordelingscriteria, zijn van harte welkom. De kern daarvan vindt u in het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016 – 2020. Bovendien zijn deze verder uitgewerkt in het innovatiecontract (verwacht eind dit jaar) en diverse jaarplannen. Zie hier voor het laatste jaarplan. Per uitvraag staan de mogelijkheden nader gespecificeerd. De openstaande en geplande calls en aanbestedingen zijn hieronder genoemd.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot aanbestedingen kunt u contact opnemen met TSLogistiek@connekt.nl.

 Lopende calls en aanbestedingen:

Marktconsultatie beheer van toegang van gemotoriseerd verkeer tot stedelijke gebieden met beperkte toegang

Sluitingsdatum: 24 februari 2017 

De Topsector Logistiek zoekt in het kader van de actielijn Stadslogistiek/Green Deal Zero Emission Stadslogistiek naar manieren om een ander proces mogelijk te maken, en zo de huidige toegangssystemen flexibeler, beter en gebruiksvriendelijker in te kunnen zetten. Het doel is om veel flexibeler om te kunnen gaan met toegangsverlening, en het veel beter beheersbaar en controleerbaar te maken. Dat geeft meer ruimte aan de partijen die dat nodig hebben, en voorkomt misbruik.

Indien er goede mogelijkheden zijn om dit doel te bereiken willen we een proefimplementatie in Amsterdam uitvoeren, op een locatie met twee slagbomen/pollen, zodat we de werking van het nieuwe toegangssysteem in de praktijk kunnen testen. Als deze proef een succes wordt, volgt mogelijk opschaling naar soortgelijke locaties in Nederland, in samenwerking met andere gemeentes.

Het uitgangspunt bij deze RFI is dat de penetratie van smartphones (met internet en camera ‘s) zo hoog is dat de beschikbaarheid van een smartphone als vertrekpunt in het proces mag worden genomen. Andere gevallen zijn daarmee uitzonderingen. Ook communicatietechnologieën als mobiel internet, wifi en Bluetooth Low Energy zijn breed verspreid en worden goed ondersteund door de operating systemen op de smartphones.

Smartphones worden nu al gebruikt om beveiligde toegang te regelen, bijvoorbeeld voor mobiel bankieren, of voor zogenaamde two-factor-authentication. Mensen zijn gewend altijd en overal hun smartphone bij zich te hebben. De situaties waarbij dat niet het geval is, worden een uitzondering op de regel.

Er zijn al systemen bekend die commercieel geleverd worden waarbij elektronische sleutels op smartphones toegang verlenen tot parkeergelegenheden, met cloud-based beheersystemen.

De vragen in deze RFI zijn:

1 Levert u reeds systemen of essentiële delen van systemen die bovenstaande vraag kunnen invullen?
2 Is de ontwikkeling van een dergelijk systeem onderdeel van uw roadmap of strategie?
3 Heeft u belangstelling om mee te dingen naar een proefimplementatie in Amsterdam, op een locatie met twee slagbomen/pollen?
4 Zo ja, kunt u aangeven hoe u dit vraagstuk aan zou pakken?
5 Heeft u een ondersteunende organisatie in Nederland?

We willen u vragen om te reageren in een notitie van maximaal 10 pagina’s of een powerpointpresentatie van maximaal 20 pagina’s en deze uiterlijk 24 februari 2017 te mailen naar TSLogistiek@connekt.nl Meer informatie vindt u op Tenderned.

 

Uitvraag Concurrentiegerichte dialoog beheer-en expertisecentrum

Sluitingsdatum: maandag 6 maart 2017 om 12.00 uur

Deze uitvraag van de Topsector Logistiek gaat over het gebruik van berichtstandaarden binnen de digitalisering van de logistieke sector. Op veel gebieden zijn er al standaarden die worden toegepast door de sector en waarvoor het beheer van de standaarden is belegd binnen de gerelateerde communities. Echter, op een aantal andere terreinen zien wij dat er open (bericht) standaarden zijn (en gaan) ontstaan die de bestaande initiële communities overschrijden. Deze kunnen wel een essentiële rol spelen in het helpen verminderen van de fragmentatie in onze sector, maar het beheer en de ontwikkeling is minder eenduidig te beleggen binnen een bestaande community. Vandaar de vraag aan partijen om mee te denken over het volgende: ‘Op welke wijze kan een organisatie worden ingericht – of een bestaande organisatie worden (her)gebruikt –  die op toekomstbestendige wijze invulling kan geven aan de behoefte aan beheer en onderhoud van standaarden?’.

Deze uitvraag is bedoeld voor marktpartijen die ervaring hebben met het beheer en ontwikkelen van open (bericht) standaarden. De partijen moeten bereid zijn de dialoog aan te gaan met ons om de opdracht nader uit te kristalliseren.

Deze Concurrentiegerichte dialoog is ingedeelde in drie fasen:

  • Aanmelden en selecteren
  • Dialoog en inschrijven
  • Beoordelen en gunnen

Deze selectieleidraad heeft tot doel om na selectie drie partijen toe te laten tot de zogenaamde dialoog- en inschrijvingsfase.

Meer informatie vindt u op Tenderned.

© Topsector Logistiek