Handreiking Stedelijk Goederenvervoer: voor een bereikbare, vitale en groene stad!

Woensdag 28 juni werd vanuit gemeenten en de logistieke keten de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

De handreiking helpt gemeenten om de volgende doelen te bereiken:
• Schonere lucht, lagere klimaatbelasting en emissievrij in 2025
• Een bereikbare stad, door het beter benutten van infrastructuur
• Verkeersveilige, leefbare en economisch vitale binnenstad
• Ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers
• Investeringszekerheid voor de logistieke industrie door eenduidig langetermijnbeleid

De Handreiking Stedelijk Goederenvervoer bestaat uit een stappenplan en een inventarisatie van maatregelen. In dit stappenplan zijn een afwegingskader en een nieuwe kijk op zonering opgenomen. Het afwegingskader biedt een checklist van vragen op het gebied van proportionaliteit, toekomstbestendigheid en uitvoerbaarheid van maatregelen. Door zones met venstertijden of voertuigeisen flexibeler te maken, kunnen zowel de bereikbaarheid, leefbaarheid en vergroening van het verkeer in de stad worden gestimuleerd. Om deze stap voorwaarts naar dynamische zonering te maken, moet er op het gebied van regelgeving, handhaving en communicatie nauw met alle initiatiefnemers op landelijk niveau worden samengewerkt. Dit wordt de komende maanden verder verkend in het kader van de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek.

Deze publicatie is het resultaat van samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven in het kader van de Maatwerk Aanpak Regeldruk – Logistiek (MAR-L), het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering en de Zero Emission Stadslogistiek (GDZES – www.greendealzesconnektl.nl). De volgende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de Handreiking: de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), TLN, BOVAG, RAI, evofenedex en het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu.